タイの中部地方から東北部にかけてのタイデング熱新聞報道

 2018年7月30日
タイの中部地方から東北部にかけてのタイデング熱新聞報道

チェンマイで生活するようになって4年ほど経ちます。普段からニュースなどタイ文字を読んでいますが、 きちんと訳していないというか何となく頭の中で「ほわーんと」理解するようにしています。

最近はタイ語の勉強をサボり気味なのでタイの新聞をきちんと訳してみました。

デング熱について2015年10月4日のタイの新聞の訳

ไข้เลือดออกระบาด ‘กลาง-อีสานล่าง’ หนัก เตือน ปชช.หากผิดปกติรีบพบแพทย์

デング熱の蔓延が中部からイーサンにかけて深刻 国民は普段と違う症状に気がついたら急いで医者へ

 

กรมควบคุมโรค แจง มาตรการป้องกันไข้เลือดออกระบาดหนัก ในพื้นที่ ‘ภาคกลาง-อีสานล่าง’ ย้ำ ปชช.ควรสอดส่องแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้าน หากพบอาการผิดปกติ รีบพบแพทย์ทันที คาด ในปีนี้อาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก…

タイ疾病予防管理局はタイ中部地方からイーサン(東北部)地方の下エリアの深刻なデング熱の事態において防衛策を説明しました。

国民は家の中の蚊の繁殖場所を気をつけて見る必要があります。もし普段と違う症状がでたらただちに病院に行くようにしてください。

今年はさらに患者数が増える見込みです…

 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 กรมควบคุมโรค ระบุ ตั้งแต่ต้นปี 58 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 76,857 ราย เสียชีวิต 88 ราย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 5,226 ราย และเสียชีวิต 11 ราย คาดว่า ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจะเพิ่มขึ้น เพราะเป็นฤดูกาลระบาดของโรค ซึ่งทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ

タイ疾病予防管理局は2015年10月3日に以下のこと明らかにしました。

2015年、今年の月初から現在の10月に至るまでデング熱患者数は76,857人、死亡者88人で、この一週間の患者数は5,226人と増えて、死亡者が11人となっています。

おそらくデング熱による患者数と死亡者は増加するだろうと推測しています。

なぜならデング熱に対する特別なワクチンや症状を抑える特効薬がないためです。

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง มาตรการการป้องกันโรคไข้เลือดออก กับทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่า โดยธรรมชาติของโรคไข้เลือดออกจะระบาด ปีเว้นปี หรือ เว้นสองปี ขณะนี้พื้นที่ที่มีการระบาด คือ บริเวณภาคกลางและอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ มาตรการที่ใช้ดำเนินการมีตั้งแต่ก่อนจะเข้าฤดูระบาย มีการตรวจสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่าสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมดำเนินการทำ MOU กับอีก 8 หน่วยงาน ในการจัดมาตรการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

Dr.オーパン ガーンクインプン疾病予防管理副局長はタイオンラインニュース上でデング熱の予防対策についてふれました。

デング熱は自然と1年おきあるは2年間隔で蔓延します。今現在デング熱が蔓延しているエリアはタイ中部地方からイーサン(東北部)地方の下部付近で特に都市部です。

講じた措置は蚊が蔓延する時期になる前にボウフラの繁殖場所を通常とちがう検査を実施し、

同時に疾病予防管理、保健省、外国人労働者管理局、さらに8つのデング熱対策機関などの各自治体と連携しスタッフを送り地域の住民に正しい知識を提供し訓練をしました。

 

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในปีนี้มีฝน ตกๆ หยุดๆ จึงเอื้อต่อการแพร่ของโรค อย่างที่ทราบว่า ไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยุงลายจัดเป็นยุงบ้าน พบทั่วไปบริเวณบ้านและชุมชน ฉะนั้น วิธีการป้องกันมาตรการแรก คือ อย่าถูกยุงกัดโดยเฉพาะยุงลาย ทั้งนี้ร้อยละ 30 พบว่า บ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญมากที่สุด รองมาคือ ชุมชน รวมไปถึงวัดและโรงเรียน

今現在もデング熱は蔓延している状態で、特に今年は雨が降ったり止んだりを繰り返していることが病気の拡散を手助けしています。

わかっていることはデング熱はネッタイシマカやヒトスジシマカから感染することです。

蚊が生息しているのはだいたい家の付近及び人々が生活している場所ですので蔓延を防ぐ方法は一番目は蚊にさされないようにすることで特にネッタイシマカやヒトスジシマカです。

蚊の繁殖地が3割が家庭であることは最も重要で続いてお寺や学校など人々が活動する場所です。

 

มาตรการที่สอง คือ ส่งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ลงไปพ่นยาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด

防衛策の二番目は、地方統治機構のスタッフを送り駆除薬噴霧により蔓延の恐れがある地域の蚊の繁殖場所を除去することです。

มาตรการที่สาม คือ ในช่วงฤดูระบาด จำเป็นต้องระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ และระดมทรัพยากรในการจัดการแก้ไขปัญหา มาตรการสี่ คือ การรักษา เนื่องจากยังไม่มียารักษาโรคไข้เลือกออกโดยตรง ฉะนั้น การดูแลรักษาผู้ป่วยต้องทำแบบประคับประคอง เพื่อให้พ้นระยะช็อกหรือเลือดออก จากนั้นผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นปกติ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญพอสมควร จึงมีการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัด

 

三番目は県知事が率先していろいろな分野の組織のスタッフを動員し情報収集と状況分析そして解決策のリソースを集め問題解決に向け進むことです。

防衛策の四番目は治療です。デング熱にはまだこれといった効果的な治療薬がないため出血やショック期間を過ぎるまでは献身的な看病が必要です。

そののち患者は通常の症状にもどりますがこれにはノウハウと専門知識が必要になります。そのためさらに県の中央病院へ行く搬送システムがあります。

 

สิ่งที่ความสำคัญของการควบคุมไข้เลือดออกอยู่ที่ ประชาชน โดยการช่วยกันสำรวจบ้านหรือรอบบ้าน ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ จุกแน่นท้อง อาเจียน ซึ่งอาการแบบนี้จะแยกจากโรคอื่นๆ ค่อนข้างยาก หากไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่ 3 หรือวันที่ 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

重要なことは国民が協力し合いながら家や住宅周りを調べて蚊の繁殖場所を与えずデング熱の拡散をふうじこめることです。と同時に普段と違った症状に気がつくことです。

例えば、高熱や頭痛、お腹が締めつけられる感覚、嘔吐などこれらの症状がいつもと違った場合などです。

デング熱は3、4日しないと症状がはっきりと現れないため見分けることは難しい場合は医者や保健所のスタッフを訪ねてください。さらに2日以内にまだ症状が回復しない場合は急いでもう一度医者へいくようにしてください。

さらに詳しい情報は疫病管理局のホットライン1422へ

まとめ

今のところデング熱に対し治療薬はなく対症療法が中心です。これといった治療法がないために強い不安を感じるかたもいるかもしれませんが、ほとんどの場合、問題なく順調に回復し適切な治療をすれば死に至る確率は1パーセント以下です。

だから安心してくださいと言うのも変ですが気になるかたは2016年デング熱、ジカ熱が蔓延するタイでタイ旅行者がとるべき行動に詳しくまとめてありますのでご覧ください。

タイの蚊の除去作業

タイの蚊の除去作業

ちょうど昨日ですがコンドの裏で蚊の除去作業をしていました。